Velkomstfolder

Børnehuset Krogstenshave

 

Åbningstider

Mandag til torsdag fra kl. 6.30 – 17.00.

Fredag: fra 6.30 – 16.00. 

Velkommen i Børnehuset Krogstenshave.

Det er vores overordnede mål at gøre jeres børn og jer trygge ved de nye vilkår, det er at skulle starte i institutionen.

Vi lægger vægt på, at I har tid til at fortælle om jeres barn, så personalet har de bedste forudsætninger for at kunne tage godt imod.

Jeres barn skal vænne sig til og blive tryg ved de nye omgivelser og de nye voksne. Jeres barn vil derfor have en primærvoksen, der sørger for modtagelsen af jer og jeres barn. Derudover vil vi råde jer til at give barnet nogle lidt kortere dage i den første tid. Gradvist vil kontakten til jeres barn og jer bredes ud til det øvrige personale.

Samarbejdet med jer

Åbenhed imellem jer og personalet er meget vigtigt, når vi skal lære jer og jeres barn at kende.

Derfor starter samarbejdet mellem jer og os som regel allerede inden jeres barns første dag. Vi tilbyder gerne et besøg i institutionen inden opstart, dels til rundvisning, men også til en snak med det personale, der skal modtage jeres barn. Her aftaler vi nærmere om det praktiske i forbindelse med første dag og indkøringsperiode. I eller en anden kendt voksen for jeres barn, skal deltage, med jeres barn, i de første par dage i institutionen.

For at sikre jeres barns trivsel er det af stor betydning, at vi har en god, daglig kontakt. Vi fortæller om, hvordan jeres barnet har haft det, om legekammerater, aktiviteter mm. Ligesom I gerne må fortælle os, hvad I har lavet i weekenden, om I har haft en hektisk morgen, eller andet der kan have betydning for os at vide, i  vores samvær med jeres barn. Det betyder, at vi kan snakke videre om hinandens oplevelser med barnet og på den måde bygge bro mellem to ellers adskilte verdener.  

Vores hverdag  

Vi åbner hver dag kl. 6.30 og indtil kl. 7.30 er det muligt at spise morgenmad i det pædagogiske køkken. Derefter modtager vi børn i alrummet eller i de team der er åbnet. Kl. 8:00 åbner alle team.

Ca. kl. 9:00 holder vi samling og herefter starter formiddagens aktiviteter, planlagte som spontane. Derfor er det vigtigt at jeres barn er kommet, så det kan deltage. Hvis I kommer senere, er det vigtigt vi får besked.

Vi spiser frokost mellem kl. 11.00 og 12.00.

De mindre børn sover i tidsrummet 12.00–14.00, eller efter behov. Derefter er der frugt eller noget andet spændende at spise.

Eftermiddagen bliver brugt til leg, hygge eller hvad vi nu finder på.

Dagens aktiviteter kan være både spontane eller planlagte, ligesom vi i perioder arbejder med fastlagte temaer eller projekter. Når vi tager på ture ud af huset, foregår det ofte i mindre grupper, men det kan også være hele teamet. Alle planlagte ture vil blive annonceret på ugeplanen. Hvert team informerer løbende om dagens begivenheder på tavlen ved stuen, ligesom ugeplan sendes ud på AULA hver fredag.

Goddag og farvel

Når I kommer sammen med jeres barn om morgen, skal I sikre jer, at I og jeres barn har sagt goddag til en voksen fra teamet, så vi ved I er kommet. Det er ligeledes vigtigt, at I siger farvel til en voksen fra teamet, så vi ved, at barnet er gået hjem.

Vi opfordrer jer til, af respekt for jeres barn, at slukke jeres mobiltelefoner, når I afleverer og henter.

Når jeres barn skifter fra vuggestue til børnehave.

Efterhånden som jeres barn bliver ældre, vil barnet komme til at skifte team. Dette skift vil barnet blive introduceret til, ved efterhånden at deltage mere og mere i det nye teams aktiviteter og lege.

I forbindelse med skiftet vil I blive tilbudt en samtale med en voksen fra det afgivende team og en voksen for det team jeres barn skal starte i.

Når jeres barn starter i institutionen, skal I udfylde barnets stamkort i AULA med nødvendige oplysninger på barnet og jer. Det er vigtigt, at I løbende husker at ajourføre jeres telefonnumre og andre oplysninger.

Når andre skal hente jeres barn

Hvis jeres barn skal hentes af andre end jer, skal vi have besked herom.

Det er vigtigt, at der ikke er usikkerhed om, hvem, der må hente jeres barn, da vi ikke må udlevere jeres barn til andre end jer, medmindre andet er aftalt.

Tøj/skiftetøj

Husk altid skiftetøj til jeres barn. Undertøj, bluser, bukser, strømper, kasket o. lign. Tøjet skal ligge i barnets kurv. Det er vigtigt, at I skifter tøjet ud alt efter årstiderne, eller når barnet er vokset ud af det. Spørg personalet hvis I er i tvivl om, hvad der skal ligge i kurven. Det er vigtigt, at alt jeres barns tøj er mærket tydeligt med barnets navn. Dette hjælper os/jer til bedre at kunne holde styr på, hvis der er hvis.

Bleer og sutter

Institutionen har bleer til børn under 3 år. Fra den måned barnet fylder 3 år, skal I selv medbringe bleer. Vi bruger mærket Libero, hvis dit barn skal bruge et andet mærke, skal I selv medbringe disse.

Institutionen har kun få sutter liggende i reserve, så husk sutter med navn på til jeres barn, da de ellers hurtigt bliver væk.

Ernæring og kost

Både vuggestuebørn og børnehavebørn bliver fuldt forplejet, derfor henstiller vi til, at jeres barn ikke har mad med hjemmefra, medmindre vi har aftlt andet med jer.  Maden, børnene får serveret, er planlagt ud fra en sund og varieret kost. Ugens menuplan kan I finde på opslagstavlen i AULA.

Hvis jeres barn ikke tåler bestemte fødevarer, skal vi have lægens udsagn herom.

Sygdom og medicin

Når jeres barn er sygt, må det ikke være i institutionen; både for barnets egen skyld, men også grundet smitterisiko over for de andre børn og personalet.

Vi kigger på barnets almentilstand og vurderer, om jeres barn kan klare en normal hverdag i institutionen. Hvis dette ikke er tilfældet, ringer vi til jer, hvorefter I må hente jeres barn. Vi ringer ikke unødigt og gør meget for at vurdere, hvad der er i barnets tarv. Større børn har mere modstandskraft mod smitsomme sygdomme end små børn, der endnu ikke har dannet antistoffer, og I skal være forberedt på, at vuggestuebørn generelt er mere syge, end børn der går hjemme.

Hvis jeres barn kommer til skade, ringer vi og informerer jer, således at vi sammen kan vurdere om barnet skal tilses af en læge. 

I øvrigt følger vi de almindelige retningslinjer vedr. smitsomme sygdomme hos børn. (Spørg efter disse i teamet.) I tvivlstilfælde kontakter vi lægevagten i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Personalet må ikke uddele medicin, så hvis jeres barn er i medicinsk behandling, skal det foregå derhjemme. Ved kroniske sygdomme som f.eks. astma, der skal foreligge lægeerklæring på dette, her må personalet, efter instruktion, give medicin.

Ferie og fridage

Det er vigtigt, I informerer os om, hvornår jeres barn holder ferie eller fridage. I forbindelse med vinterferie, sommerferie og efterårsferie, vil I blive bedt om at oplyse i Tabulex, hvornår jeres barn holder ferie, så vi kan planlægge behovet for personale i den pågældende periode.

Lukkedage

Vi har lukket i dagene mellem jul og nytår, inklusiv den 24. december og 31. december, dagene før påske (mandag-onsdag), den 1. maj, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og Grundlovsdag den 5. juni

Hvidovre Kommune tilbyder alternativ pasning på lukkedagene, dog ikke den 5. juni og den 24. december.

Forældresamtaler

Vi vil indenfor de første uger afholde en opstartssamtale med jer. I får et skema i forvejen, så I ved, hvad vi skal tale om. I tilbydes også en samtale, når jeres barn har været et år i teamet. Derudover afholdes samtaler efter behov, fra både jer og personalet.

Fødselsdage

Vi vil meget gerne være med til at fejre jeres barns fødselsdag. Vi kan holde fødselsdag for barnet i institutionen eller vi kan komme hjem til jer en fredag. Husk at gå til personalet i god tid for at planlægge. Der deles ikke noget ud hjemmefra. Vi har en sukkerpolitik. Det betyder nul sukker. 

Børneulykkeforsikring

Hvidovre kommune har ikke en kollektiv ulykkesforsikring for børn i skoler og daginstitutioner. Derfor opfordrer Hvidovre Kommune alle forældre til at tegne en heltidsulykkesforsikring for deres børn i eget forsikringsselskab. En sådan forsikring vil dække børnene ved ulykkestilfælde døgnet rundt.

Solcreme

Om sommeren skal I smøre jeres barn ind i solcreme hjemmefra. Vi gør det efter frokost

Ugeplaner og Årshjul

Ugeplanen med aktiviteter mm. for den kommende uge lægges i AULA om fredagen.

Vi udarbejder hvert år et årshjul med forskellige læreplanstemaer, som vi arbejder med henover året, som bliver lagt i AULA el på vores hjemmeside.

Trivsel (TOPI)

Alle dagtilbud i Hvidovre Kommune skal trivselsundersøge alle børn 2 gange om året. Der sker ved et nyt system, der hedder TOPI (Tidlig opsporing og indsats), der systematiserer det fokus personalet allerede har på jeres børns trivsel.

Vi laver disse trivselsundersøgelser i februar og september. I vil som forældre efterfølgende få en tilbagemelding på, hvordan vi ser jeres barns trivsel. 

Arbejdsdag

Ved behov afholder vi en arbejdslørdag-søndag eller arbejdseftermiddag, hvor forældrene deltager aktivt i såvel planlægning som udførsel af diverse opgaver og småreparationer. Her får vi en enestående og hyggelig chance for at snakke med hinanden og lære hinanden at kende.

Forældremøde

Vi afholder forældremøde i ultimo maj. Her er der information fra ledelse og bestyrelse samt bestyrelsesvalg, hvorefter mødet fortsætter ude i de forskellige team med hver deres dagsorden.

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af max. 7 forældre, 2 forældresuppleanter, 2 repræsentanter fra personalegruppen og leder Niels-Jørgen.  Suppleanterne deltager på lige fod med andre på møderne, men har ikke stemmeret. Der afholdes valg til bestyrelsen hvert år under forældremødet, og man vælges for 2 år ad gangen. Der holdes ca. 6 møder om året. Kontaktoplysninger samt billede af bestyrelsesmedlemmerne kan ses på opslagstavlen ved kontoret. Referater fra bestyrelsesmøderne er tilgængelige i AULA.

Fotografering

Hvert kommer der en fotograf og tager individuelle situationsbilleder af børnene. Det er forældrebestyrelsen, der arrangerer dette. Vi får taget gruppebilleder hvert år.

Gaver til personalet

De gaver, som vi til tider modtager fra forældre, skal komme alle medarbejdere til gode. Det betyder, at gaverne vil komme på personalestuen, hvor vi deler. Vi bestræber os på, at Krogstenshave skal være en arbejdsplads som er gennemsyret af en kollegial ånd, hvor vi står sammen skulder ved skulder og hvor vi løfter i flok.

Normering

Børnehuset Krogstenshave er for tiden normeret til ca. 110 børn, fordelt på 5 team.